Please note: this webshop will shutdown on November 28th. The last order date will be Tuesday November 26th.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die u sluit met coralcare.best2serve.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig zodat u weet wat u mag verwachten. U kunt deze voorwaarden ook opslaan of afdrukken zodat u deze op een later moment nog eens kunt nalezen.

 
Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 23 mei 2017.
 

Artikel 1. Definities

1.1 coralcare.best2serve.com: Ingram Micro Commerce EMEA B.V., gevestigd te 5145NW Waalwijk, Energieweg 2, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17230750.
1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij coralcare.best2serve.com.
1.3 Overeenkomst: een bestelling, overeenkomst of contract tussen coralcare.best2serve.com en Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
1.4 Website: coralcare.best2serve.com en alle bijbehorende subdomeinen.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van coralcare.best2serve.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant zelf voorwaarden hanteert die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor coralcare.best2serve.com niet bindend.
 

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen en informatie op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.2 Bezorg- en administratiekosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de Website duidelijk aan Klant medegedeeld.
 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst/

4.1 De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van coralcare.best2serve.com en het voldoen aan de daarbij door coralcare.best2serve.com gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt coralcare.best2serve.com langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst/levering

5.1 Uw bestelling wordt verwerkt zodra uw betaling door coralcare.best2serve.com is ontvangen, coralcare.best2serve.com stuurt de producten zo spoedig mogelijk toe.
5.2 Betaling achteraf is enkel mogelijk indien deze betaalmethode tijdens het bestelproces wordt aangeboden.
5.3 Indien het niet mogelijk is om producten binnen de op de website vermelde leveringstermijn te leveren, stelt coralcare.best2serve.com Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Klant heeft in dat geval eveneens de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
5.4 Indien geen levertermijn is afgesproken, zal coralcare.best2serve.com de producten uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Indien coralcare.best2serve.com niet binnen deze termijn levert, verkrijgt Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. 
5.5 coralcare.best2serve.com raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader: Artikel 10: Gebreken.
5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
 

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1.       De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. coralcare.best2serve.com mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2.       De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. coralcare.best2serve.com mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2.       De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

7.3.       De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als coralcare.best2serve.com hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

8.1.       Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1)  of door middel van een telefonisch contact met 00800 74454775 of op andere ondubbelzinnige wijze aan coralcare.best2serve.com.

8.2.       Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan: SBJ, Inzake Philips CoralCare, De Schakel 17, 5651 GH, Eindhoven, The Netherlands.  De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3.       De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door coralcare.best2serve.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4.       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.5.       De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

8.6.       Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van coralcare.best2serve.com bij herroeping

9.1.       Als coralcare.best2serve.com de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2.       coralcare.best2serve.com vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door coralcare.best2serve.com in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. coralcare.best2serve.com mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3.       coralcare.best2serve.com gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

9.4.       Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft coralcare.best2serve.com de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10. Betaling

10.1 Iedere aankoop dient vooraf voldaan te worden. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door Klant verrichte betaling.
 

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is coralcare.best2serve.com niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.
 

Artikel 12. Garantie

12.1 De garantie die coralcare.best2serve.com verstrekt is beperkt tot de garantie die de fabrikant van de producten verstrekt.
12.2 Een door coralcare.best2serve.com, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst heeft.
 

Artikel 13. Gebreken

13.1 Klant dient coralcare.best2serve.com binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek in kennis te stellen. coralcare.best2serve.com zal binnen 30 dagen reageren op eventuele klachten.
13.2 Indien coralcare.best2serve.com de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
13.3 Klant mag het product niet zelf proberen te repareren.
 

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1 coralcare.best2serve.com verwerkt de persoonsgegevens van Klanten overeenkomstig de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.
 

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Europese Consumentenrichtlijn.
15.2 Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
15.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail. In dat geval geldt de door coralcare.best2serve.com ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.
 

Artikel 16. Contactgegevens

16.1 Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per mail contact op support@coralcare.zendesk.com of per telefoon op 00800 74454775 .
 
Of per post:
Ingram Micro Commerce EMEA B.V.
O.v.v. coralcare.best2serve.com
Energieweg 2
5145NW Waalwijk
Nederland

 

16.2 Mocht u vragen, klachten of opmerkingen hebben over de producten, neem dan gerust contact op per telefoon op 00800 74454775.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt

herroepen)

  1. Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

  1. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

  1. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij

producten]

  1. [Naam consumenten(en)]
  2. [Adres consument(en)]
  3. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt

ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

Best2Serve maakt gebruik van cookies het verzamelen van anonieme gebruiksstatistieken en de mogelijkheid paginas te delen via sociale media.